Tržby, které se neevidují

Některé tržby evidenční povinnosti z různých důvodů nepodléhají.

Některé tržby nepodléhají evidenční povinnosti, a to buď z toho důvodu, že nesplňují formální náležitosti evidované tržby či nesplňují podmínku rozhodného příjmu, nebo jsou z evidenční povinnosti explicitně vyloučeny.

Evidenci tržeb nepodléhají tržby uskutečněné:

 • platební kartou, a to nejen online transakcí provedenou např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž platební kartou prostřednictvím platebních terminálů,
 • převodem z účtu na účet,
 • složením hotovosti na účet v bance,
 • inkasem,
 • barterem.

Zákon o evidenci tržeb dále v § 12 explicitně vylučuje z evidence tržeb tržby:

– u kterých je vyloučení odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem poplatníků, jedná se o tržby

 • státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • České národní banky,
 • držitele poštovní licence.

– u kterých je postup plošného vyloučení poplatníků odůvodněn již existujícími dohledovými mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez režimu evidence tržeb, jedná se o tržby

 • banky, včetně zahraniční banky,
 • spořitelního a úvěrního družstva,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • centrálního depozitáře,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu,
 • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

– u kterých jsou dány další relevantní důvody pro vyloučení z evidence tržeb; jedná se o tržby

 • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • na palubě letadel,
 • z osobní železniční přepravy,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 • z provozování veřejných toalet,
 • ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
 • z hazardní hry,
 • z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
 • poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
  • 1) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty**,
  • 2) který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1),
  • 3) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1), a
  • 4) který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1).

   ** Vzhledem k tomu, že zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ve svém § 3 stanovuje jako jednu z podmínek pro získání průkazu ZTP/P skutečnost, že občan jiného členského státu Evropské unie musí být hlášen k pobytu na území ČR po dobu delší než 3 měsíce, platí pro účely evidence tržeb pro občany jiných členských států Evropské unie s dobou pobytu kratší než 3 měsíce to, že mohou své těžké zrakové postižení prokázat i jiným způsobem – např. průkazem vydaným jiným členským státem nebo potvrzením od lékaře
 • z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.10 - sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20 - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách,
 •  z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.1 - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.2 - sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30 - sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.1 - sociální péče v domovech pro seniory,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.2 - sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.90 - ostatní pobytové služby sociální péče,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10 - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.1 - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.2 - ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.91 - sociální služby poskytované dětem,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99 - ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby jinde nespecifikované,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.1 - sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.2 - sociální prevence,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.3 - sociální rehabilitace,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.9 - jiné ambulantní nebo terénní sociální služby jinde nespecifikované.

Nacházíte se zde: