Zvláštní režim evidence tržeb - upozornění ohledně vyřizování žádostí o jeho povolení po dobu odkladu EET

01.12.2020

Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, pozastavuje EET pro všechny podnikatele do 31. prosince 2022. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kteří podali žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, že v důsledku novelizace právní úpravy, která reagovala na situaci související se šířením nemoci COVID-19, je pozastaveno i vyřizování těchto žádostí. Poplatníci se však nemusí obávat, že by jejich žádost nebyla vyřízena, pouze dochází k posunu vyřízení žádosti. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu podané do 30. září 2020 (před účinností novely) bude Finanční správa vyřizovat až od 1. července 2022.

Poplatníkům, kteří mají zájem o zvláštní režim evidence tržeb, je dán prostor pro odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány do 30. června 2022, se považují za podané až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.

Jsou-li údaje o provozovně poplatníka součástí žádosti o povolení zvláštního režimu, která bude vyřizována až od 1. července 2022, budou úkony spojené s přidělením čísla provozovny (vygenerování čísla provozovny, oznámení o přidělení čísla provozovny poplatníkovi) vykonávány také až od 1. července 2022. Důvodem je to, že údaje jsou součástí žádosti, o které může být na základě přechodného ustanovení novely zákona o prodloužení pozastavení EET rozhodnuto až po 1. červenci 2022.

U poplatníků, kteří již mají povoleno evidovat tržby ve zvláštním režimu, bude správa údajů o provozovnách zajišťována i nadále. Podaná oznámení o změně údajů o provozovnách těchto poplatníků budou standardně zpracována.

Poplatníci, kteří již mají vydané povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, nebudou novou žádost znovu podávat. Měli by však sledovat, zda stále splňují podmínky pro zvláštní režim (neplátce DPH, max. 2 zaměstnanci, výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč). V případě, že podmínky pro povolení zvláštního režimu přestanou splňovat, bude nutné přejít na evidenci tržeb v běžném režimu.

Novela zákona o prodloužení pozastavení EET umožňuje poplatníkům evidovat tržby na dobrovolné bázi. Pokud budou poplatníci s již vydaným povolením chtít evidovat tržby ve zvláštním režimu dobrovolně, mohou tak učinit. Po dobu pozastavení EET budou bloky účtenek vydávány pouze na základě žádosti poplatníka. Pokud poplatníci budou chtít podat Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, nic jim v tom nebrání, podaná oznámení o takto zaevidovaných tržbách budou přijata a standardně zpracována.

Nad rámec informace vztahující se ke zvláštnímu režimu evidence tržeb uvádíme, že žádosti o přidělení autentizačních údajů a žádosti o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu budou standardně vyřizovány po celou dobu odkladu EET. Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat.

Nacházíte se zde: