Evidování tržeb podle práva jiného státu

Specifika evidování tržeb podle práva jiného státu.

Podle § 36 ZoET není evidovanou tržbou tržba podnikatele, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách.

Záměrem je minimalizovat náklady podnikatelů v případě tzv. dvojí evidence. Jde o takové případy, kdy povinnost evidovat tržby poplatníkovi ukládá nejen právní úprava česká, ale též právní úprava jiného státu, ve kterém též prodává své zboží nebo služby. Díky uvedenému ustanovení nebude muset podnikatel evidovat veškeré tržby dvakrát (na dvou pokladnách), jednou podle práva ČR a jednou podle práva jiného státu. Při evidenci pak bude postupovat podle zahraniční úpravy evidence tržeb a bude využívat pokladnu, která splňuje parametry kladené tímto státem.

K tomu, aby v ČR bylo možné evidovat tržby podle právní úpravy zahraničního státu, musí být splněny další podmínky:

  • Česká republika a zahraniční stát musí evidovat tržby srovnatelným způsobem. Zproštění evidenční povinnosti proto přichází v úvahu jen u srovnatelných systémů. Např. prostá záznamní povinnost uložená v cizím státě nebude pracovat na stejném principu jako česká evidence tržeb, podnikatel tak nebude evidenční povinnosti zproštěn.
  • Dále je nezbytné, aby informace o tržbě, které musí být srovnatelné s informacemi zasílanými datovou zprávou dle české právní úpravy, bylo možné ze strany Finanční správy od dotčeného státu získat na základě platné a účinné mezinárodní smlouvy nebo dohody mezi ČR a zahraničním státem, která upravuje výměnu a předávání informací.

Dvojí evidence v návaznosti na výše uvedené nenastává a za stanovených podmínek vzniká povinnost evidovat ty tržby, o nichž nelze ze srovnatelné evidence podle cizího práva získat jednu, nebo více informací (údajů) uvedených v § 19 ZoET. Dále dvojí evidence nenastává v případě, že se na danou tržbu sice vztahuje srovnatelná evidenční povinnost, z níž lze získat údaje v § 19 ZoET podle mezinárodní smlouvy, avšak podle mezinárodní smlouvy, která dosud nenabyla platnosti nebo účinnosti.

Nacházíte se zde: